Skip to content
Skip Start

荣誉及客座教授

易伟雄博士工程师

荣誉教授

建筑、环境及工程学系

Dr Francis Wai Hung YIK

陈汉辉教授工程师, BBS

客座教授

建筑、环境及工程学系

Mr CHAN Hon-fai

陈国璋教授工程师

客座教授

建筑、环境及工程学系

Ir Prof CHAN Kwok Cheung, Thomas

张志刚教授工程师

客座教授

建筑、环境及工程学系

Ir Prof CHEUNG Chi Kong, Victor

蔡少聪教授工程师

客座教授

建筑、环境及工程学系

Mr LEUNG King Lon, Alvin

何懿德教授, MH

客座教授

建筑、环境及工程学系

Prof HO, Jackson Yee Tak, MH

黄玉龙教授工程师

客座教授

建筑、环境及工程学系

Mr FOK Kai-kong, Kenneth, JP

卢伟国博士工程师, SBS MH, JP

客座教授

建筑、环境及工程学系

Dr LO Wai-kwok

杜思源博士工程师

客座教授

建筑、环境及工程学系

Dr TO Anthony See Yuen

陈志培机师工程师, MBS, GMSM, AE

客座教授

建筑、环境及工程学系

Capt CHAN Chi Pui Michael

邓社坚工程师

客座教授

建筑、环境及工程学系

Ir TANG Sher-kin Kelvin

彭达材先生

客座教授

建筑、环境及工程学系

Mr PANG Tat-choi, Paul

廖育成博士工程师

客座助理教授

建筑、环境及工程学系

 Ir Dr LIU Yuk Shing