Skip to content
Skip Start

资助机会

现正接受报名 DA

 

 

申请资助的常见问题(只适用於THEi员工)

   

1.  我可以提交资助申请吗? DA

 

2.  如何申请资助? DA

 

3.  我如何投递资助申请表格? DA

 

4.  我已於SOPHIA递交资助申请书,接下来会发生甚么事? DA

 

5.  我甚么时候会知道申请结果? DA

 

6.  我想知道更多关於香港的资助机会。DA

 

7.  我有其他关於资助申请的问题。DA

 

 

 

研究资助局 - 本地自资学位界别竞逐研究资助 DA