Skip to content
Skip Start

可持续设计及环境研究中心

组织架构

 

我们的团队人员包括国际知名的学术和专业人士。 我们与业界协作,致力於发展创新和可持续设计及生态景观的研发工作。

 

职务 人员

研究中心主管

 

 

何志荣教授 测量师
副院长
danielho@vtc.edu.hk

研究经理

Sustainable Innovation & Development Lab (SIDL)

朱惠靖副教授
副教授

alice_chu@vtc.edu.hk

 

研究经理Sustainable Living Environment Lab (SLEL)

张浩助理教授
教授
allenzh@vtc.edu.hk

 

研究经理
Design and Environment Education Unit (DEEU)

祁宜臻副教授
教授
triskee@vtc.edu.hk

 

研究人员

杨立仁博士
研究主任

kenneth_yeung@vtc.edu.hk

林敏盈女士
行政主任

id.karen@vtc.edu.hk